Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Arbix. Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met de algemene voorwaarden, de leverings- en betalingsvoorwaarden. Arbix behoudt zich het recht om haar leverings- en betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Arbix garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1. Identiteit van de ondernemer

Arbix als merknaam van Groen-Beheer bv
Legeweg 141 a
8020 Oostkamp
België 
info@arbix.be
050 37 42 29
BE0840.631.197

2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen enerzijds Arbix, en anderzijds de consument en zijn van toepassing op elk aanbod van Arbix. De algemene voorwaarden zijn altijd ter beschikking voor de consument op de website of kunnen op vraag verkregen worden.

3. Overeenkomst

Elk order door de consument geplaatst, dient door Arbix schriftelijk (elektronisch) aanvaard te worden of, indien er geen schriftelijke bevestiging van het order bestaat, vloeit de aanvaarding voort uit de uitvoering van het order.
Door het plaatsen van een order gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden.

4. Herroepingsrecht

Geplaatste orders en verkochte goederen worden niet geruild of teruggenomen. De houtproducten worden geacht door de consument te zijn aanvaard op kwaliteit en hoeveelheid vóór het lossen van de goederen. Klachten nadien worden niet aanvaard. Indien de hoeveelheid niet correct is moet dit op het ogenblik van de levering gemeld worden.
De aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken.

5. Klachten

Klachten betreffende de houtproducten dienen binnen de 24u na levering schriftelijkgemeld worden aan Arbix via het e-mailadres info@arbix.be.

Klachten betreffende facturen dienen binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk gemeld te worden aan Arbix via het e-mailadres info@arbix.be, in geval van protest van facturen dient de consument tevens de reden(en) van protest te vermelden. Bij gebrek aan melding binnen deze termijn kan Arbix niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en worden de facturen geacht te zijn aanvaard.

Onder alle omstandigheden dient de consument na de vaststelling van eventuele schade onverwijld en deugdelijk in gebreke te stellen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de beweerde schade bevatten zodat Arbix adequaat kan reageren. Alleszins verliest de consument elk (vorderings)recht lastens Arbix indien zij heeft nagelaten om de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken,  te voorkomen dat andere of bijkomende schade zou ontstaan of alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de beweerde schade aan Arbix te bezorgen.

Klachten zullen zo spoedig mogelijk beantwoord worden, dit binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht.

6. Prijsaanduiding

De houtproducten worden afgerekend zoals bepaald op de website en gedetailleerd uiteengezet in de facturen. De tarieven vermeld op de website zijn inclusief BTW en exclusief transport.

Arbix zet zich in om te allen tijde correcte prijzen weer te geven op de website voor de te koop aangeboden artikelen. Doch zijn de prijzen ondervoorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Onverminderd bovenstaande behoudt Arbix zich het recht voor om de prijzen opgenomen op de website op elk moment aan te passen.

7. Betaling

Online bestellingen worden vooruitbetaald volgens de prijs op dat moment vermeld op de website. De bestelling is pas definitief na ontvangst van de betaling.

8. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Leveringen vinden standaard plaats op vrijdag. Lees meer over de thuislevering.

De houtproducten worden geleverd tot aan de stoeprand en slechts dan wanneer de ondergrond vlak, glad en voldoende stevig is. De consument is verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de nodige vergunning voor verkeersbelemmering.

Arbix, Groen-Beheer bv noch de leverancier kunnen aansprakelijk gehouden worden voor de schade die door afwijkende leveringen zou kunnen ontstaan. Levering op privéterrein van de consument kan gebeuren op vraag en risico van de consument.

Vanaf de levering draagt Arbix alle risico’s met betrekking tot bestelde houtproducten over aan de consument, met inbegrip van de risico’s van het vervoer. Te allen tijde kan de leverancier beslissen om de levering te annuleren indien het niet mogelijk is om op een veilige manier de levering uit te voeren. Bij een annulatie omwille van deze reden, zal een forfaitaire kost aangerekend worden van €50 excl. BTW.

Indien er termijnen of tijdstippen van levering worden vermeld, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van Arbix geen resultaatsverbintenis. Het overschrijden van deze termijnen of het niet naleven van deze tijdstippen door Arbix kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot het annuleren van de order.  

De consument verbindt zich ertoe om de bestelde houtproducten ten laatste 5 werkdagen na de kennisgeving dat de houtproducten ter beschikking staan, op tehalen. Arbix behoudt zich het recht voor om opslagkosten aan te rekenen bij laattijdige ophaling door de consument.

9. Waarborgen

Arbix streeft een optimale kwaliteit van de houtproducten na. De consument erkent en aanvaardt, dat er, door de aard van de houtproducten, redelijke afwijkingen kunnen bestaan op het opgegeven gewicht, volume en kenmerken.

Alle Arbix houtproducten zijn van natuurlijke oorsprong, en ondergaan een natuurlijk verteringsproces. De bodemdikte van de snipperlaag kan hierdoor geleidelijk verminderen. Het is mogelijk dat na verloop van tijd een extra hoeveelheid nodig is om het effect van de houtsnippers op de ondergrond te blijven behouden.

10. Overmacht

Arbix is bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de consument in geval van overmacht.

11. Gegevens

Indien u een bestelling plaats bij Arbix, worden uw bestellingsgegevens opgenomen in ons klantenbestand. Arbix houdt zich aan de wet persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden met uitzondering van de webplatformen die deze dienstverlening verzorgen. In dit geval verloopt de online verkoop via Webflow, naar Shopify.

12. Recht

Op alle orders is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen tussen Arbix en de consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden overgedragen naar de rechtbank van Brugge.

Definities

“Houtproducten” betekent de duurzame houtproducten vervaardigd door Arbix, incl. houtsnippers;

“Order” betekent elke bestelling van de consument tot aankoop van houtproducten.

“Zichtbare gebreken” zijn alle gebreken die de consument op het ogenblik van de levering had kunnen vaststellen door een aandachtige controle, in het bijzonder de gebreken betreffende de kenmerken van de houtproducten, omvattend afwijkingen op het gewicht, volume of samenstelling van de houtproducten.

“Werkdag” betekent alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen.

“Overmacht” betekent de volgende uitzonderlijke gebeurtenissen of omstandigheden, die onvoorzienbaar en onvermijdbaar zijn, en niet toerekenbaar aan Arbix en welke het voor Arbix geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt om haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, met inbegrip van epidemie, branden, tsunami’s, blikseminslag, aardbeving, orkanen, windhozen, vulkanische activiteit, vijandigheden of oorlogsmisdaden, sabotage of rellen, nationale of regionale stakingen, beslissingen van de Overheid, tekortkomingen of problemen die zouden rijzen met aanbieders van postdiensten, onderaannemers of leveranciers.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Bedankt en tot binnenkort!
Helaas, er ging iets mis bij het versturen van dit formulier.